เงื่อนไขการใช้งานแอพพลิเคชัน ANYCARD ของ MYWALLET CO., LTD.
อัพเดทล่าสุด: 1 พฤษภาคม 2020

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของบริษัท มายวอลเล็ต จำกัด (ที่เรียกว่า “ANYCARD”) เงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการผูกพันตามกฎหมายสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณที่ https://mywallet.co (ที่เรียกว่า “เว็บไซต์”) แอพพลิเคชัน ANYCARD (ที่เรียกว่า “แอพพลิเคชัน”) และบริการ คุณสมบัติ เนื้อหา แอพพลิเคชัน หรือวิดเจ็ตที่ ANYCARD เสนอ (ที่เรียกรวมเว็บไซต์และแอพพลิเคชันว่า “บริการ”)

การยอมรับเงื่อนไข
การลงทะเบียนและ/ “หรือการใช้บริการในลักษณะใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าชมหรือการเรียกดูเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้ (“เงื่อนไขการใช้งาน”) ซึ่งยังรวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ ANYCARD นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา ของ ANYCARD แนวทางรูปภาพ ของ ANYCARD ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ บัตรดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ที่ท่านสร้างบนแอพพลิเคชัน ANYCARD และกฎการปฏิบัติการ นโยบาย และกระบวนการอื่น ๆ ทั้งหมดที่อาจถูกเผยแพร่เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์โดย ANYCARD ซึ่งแต่ละส่วนถูกรวมโดยการอ้างถึง และถูกอัพเดตเป็นครั้งคราวโดย ANYCARD โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบตามข้อกำหนดที่ระบุภายใต้หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้งาน” ด้านล่าง นอกจากนี้บางบริการที่เสนอให้ผ่านบริการนี้อาจต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ระบุโดย ANYCARD เป็นครั้งคราว การใช้บริการดังกล่าวของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งรวมอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานโดยการอ้างอิงนี้ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้บังคับใช้กับผู้ใช้บริการทุกคน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ใช้ที่เป็นผู้ให้เนื้อหา ข้อมูล และเนื้อหาหรือบริการอื่น ๆ บนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการแต่ละคน สถานที่ที่เข้าถึงบริการ และผู้ใช้ที่มีหน้าหนึ่งบนบริการนี้

การเข้าถึง
ตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ANYCARD อาจเสนอให้บริการ ตามที่บรรยายไว้อย่างสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของเรา และที่คุณเลือกสำหรับการใช้ของคุณคนเดียวเท่านั้น และไม่ใช่สำหรับการใช้หรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น บริการจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการที่ ANYCARD ดำเนินการให้คุณ แอพพลิเคชันหรือวิดเจ็ตที่ ANYCARD นำเสนอซึ่งคุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเราหรือตามข้อกำหนดที่ระบุภายใต้หัวข้อ “เว็บไซต์และบริการของบุคคลอื่น” ด้านล่าง จากร้านแอพพลิเคชันภายนอก (เช่น Google Map, Facebook, Linkedin เป็นต้น) ที่ได้รับอนุญาตจาก ANYCARD เช่นเดียวกับการเสนอหรือดำเนินการบนหรือผ่านบริการ (รวมถึงเนื้อหาตามที่กำหนดด้านล่าง)

การลงทะเบียนและการมีสิทธิ์
คุณ ต้องลงทะเบียนกับ ANYCARD คุณจะต้องให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ถูกต้องและครบถ้วน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะชื่อ-สกุลจริง ที่อยู่อีเมลของคุณและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัสผ่านที่คุณจะใช้เพื่อเข้าถึงบริการ) คุณจะดูแลให้ข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การไม่ดำเนินการดังกล่าวถือว่าคุณทำผิดเงื่อนไขการใช้งานซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดการยุติบัญชี ANYCARD ของคุณทันที
คุณ ยินยอมที่จะไม่
• สร้างบัญชีเพื่อคนอื่นนอกเหนือจากตัวคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าว
• สร้างชื่อผู้ใช้ที่เป็นชื่อของผู้อื่นโดยมีเจตนาปลอมตัวเป็นบุคคลนั้น
• สร้างชื่อผู้ใช้หรือบัญชี ANYCARD ที่เป็นสิทธิของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมตามกฏหมายกำหนด หรือ
• สร้างชื่อผู้ใช้ที่เป็นชื่อที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก หรือผิดกฎหมาย
ANYCARD สงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว คุณเป็นผู้เดียวที่รับผิดชอบและรับผิดต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณและจะรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่าน ANYCARD ของคุณ คุณจะไม่ใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนล่วงหน้าจากผู้ใช้นั้น คุณจะแจ้งให้ ANYCARD ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการล่วงล้ำความปลอดภัยที่เกี่ยวกับบัญชีที่คุณทราบ
หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรืออายุตามกฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่) คุณอาจสามารถเข้าถึงหรือใช้บริการภายใต้การดูแลของผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ANYCARD จะใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลหรือองค์กรใดก็ตามและเปลี่ยนเกณฑ์การมีสิทธิของบริษัทได้ตลอดเวลา

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์
ในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย กรุณาอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ในกรณีที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ดังกล่าวแก่ ANYCARD ให้ถือว่า ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยินยอมและตกลงที่จะผูกพันต่อนโยบายนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
ข้อมูลที่เราจัดเก็บบางข้อมูลอาจมีลักษณะอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัตรประจำตัว เชื้อชาติ สถานะการสมรส ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือความเชื่อทางศาสนา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เมื่อจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

หาก คุณใช้อุปกรณ์มือถือ โปรดทราบว่าอัตราและค่าธรรมเนียมปกติของผู้ให้บริการคุณ เช่น การรับส่งข้อความและค่าบริการข้อมูลจะยังคงมีผลอยู่ ในกรณีที่คุณเปลี่ยนหรือยกเลิกการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณยอมรับว่าคุณจะอัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณบนบริการภายใน 48 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณจะไม่ถูกส่งไปยังผู้ที่ได้รับหมายเลขเดิมของคุณ

ความเป็นส่วนตัว
โดยการใช้บริการ คุณยินยอมที่จะให้ ANYCARD รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณและอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณและอุปกรณ์มือถือของคุณ โปรดตรวจสอบแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราอย่างรอบคอบก่อนใช้บริการของเรา Privacy Policy

เนื้อหา
เนื้อหาทั้งหมดไม่ว่าจะลงประกาศให้คนทั่วไปเห็นหรือส่งเป็นการส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่เริ่มส่งเนื้อหานั้นแต่เพียงผู้เดียว ANYCARD ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้อาจมีให้เกี่ยวกับพวกเขา คุณยอมรับว่าเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเข้าถึงในขณะที่ใช้บริการถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และคุณเป็นผู้เดียวที่รับผิดชอบและรับผิดต่อการเสียหายหรือการสูญเสียใดก็ตามที่เกิดกับคุณหรือบุคคลอื่นอันเป็นผลมาจากเนื้อหานั้น เพื่อเป้าหมายของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ข้อกำหนด “เนื้อหา” ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ความเห็น ข้อมูล ข้อความ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ สคริปต์ กราฟิกและคุณลักษณะการโต้ตอบที่สร้างขึ้น ให้บริการหรือทำให้เข้าถึง ANYCARD บนหรือผ่านบริการ เนื้อหาที่คุณได้เพิ่ม สร้าง อัพโหลด ส่ง แจกจ่าย โพสต์ หรือที่ผู้ใช้ได้รับผ่านทางบริการนี้ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาในบริการนี้โดยเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่เชื่อมโยงบัญชีของตนไปยังเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม จะเรียกโดยรวมว่า “การส่งข้อมูลของผู้ใช้”

เนื้อหา ANYCARD
บริการมีเนื้อหาที่ ANYCARD หรือคู่ค้าและผู้ออกใบอนุญาตของบริษัทให้บริการโดยเฉพาะ และเนื้อหาดังกล่าวได้รับการปกป้องโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือสิทธิและกฎหมายการเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามความเหมาะสม คุณจะปฏิบัติตามและเก็บรักษาประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ข้อมูลและข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในเนื้อหาใดก็ตามที่เข้าถึงได้ผ่านบริการตาม เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ANYCARD อนุญาตให้คุณใช้สิทธิ์ส่วนบุคคล สามารถใช้ได้ทั่วโลก ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ไม่เป็นสิทธิที่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถให้อนุญาตช่วงได้ ไม่สามารถโอนสิทธิและเพิกถอนได้เพื่อเข้าถึง และใช้เนื้อหาเพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณไม่สามารถคัดลอก แก้ไข แจกจ่าย ขาย หรือให้เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเรา หรือคุณไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามดึงรหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์นั้น คำสั่ง (Code) ชุดคำสั่ง (Program) การออกแบบหน้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เนื้อหา ข้อความ บทความ รูปภาพ เสียง หรือภาพยนต์ภายในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เว้นแต่ว่ากฎหมายห้ามข้อจำกัดเหล่านี้หรือคุณได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราให้กระทำการดังกล่าว คุณตกลงที่จะไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามเผยแพร่หรือทำให้แอพพลิเคชันใช้งานได้ผ่านเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน และคุณจะไม่ลบ ดัดแปลง หรือปิดบังลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์การเป็นเจ้าของอื่น ๆ ในหรือในบริการ คุณจะไม่ขาย ให้อนุญาต ให้เช่า หรือใช้ประโยชน์เนื้อหาใดก็ตามเพื่อการค้า (ไม่ว่าจะเพื่อผลกำไรหรือไม่ก็ตาม) หรือด้วยวิธีใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

การส่งข้อมูลของผู้ใช้
เรา อาจใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาในวิธีที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา บริการ และธุรกิจของ ANYCARD ตามดุลยพินิจของ ANYCARD แต่เพียงผู้เดียวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงต่อสาธารณะ การจัดรูปแบบใหม่ การรวมเข้าเป็นเนื้อหาทางการบริการ หรืองานอื่นๆ การสร้างงานที่มาจากข้อมูลนั้น การโปรโมท หรืออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นทำเช่นเดียวกันกับเว็บไซต์ แพลตฟอร์มสื่อ หรือแอพพลิเคชันของพวกเขาเอง (“สื่อภายนอก”) การส่งข้อมูลผู้ใช้เข้ามาบนเว็บไซต์ของเราหรืออื่น ๆ ผ่านบริการนั้น แสดงว่าคุณให้สิทธิตลอดไป ไม่สามารถเพิกถอนได้ สามารถใช้ได้ทั่วโลก ไม่เป็นสิทธิที่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ปราศจากค่าใช้สิทธิ ถือว่าได้ชำระค่าใช้สิทธิแล้ว ใบอนุญาตการโอนสิทธิและถ่ายโอนได้ เพื่อโฮสต์ ใช้ เก็บ คัดลอก แก้ไข ปรับเปลี่ยน ผลิตซ้ำ จำหน่าย เตรียมงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง แสดง ทำ และใช้ประโยชน์เต็มที่จากข้อมูลที่ถูกส่งโดยผู้ใช้และเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งไปยัง ANYCARD สำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (เช่น การส่งเสริมการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่คุณเข้าร่วม) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการและธุรกิจของ ANYCARD ของเรา (รวมถึงผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมาย) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งเสริมและแจกจ่ายส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ รูปแบบสื่อใดๆ และผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์และฟีดของบุคคลที่สาม) คุณยังให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาดแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราและ/หรือบริการ รวมถึงสื่อภายนอกในการเข้าถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาผ่านเว็บไซต์และบริการของเรา และการใช้ แก้ไข ปรับเปลี่ยน ผลิตซ้ำ เตรียมผลงานที่เกิดจากข้อมูล แสดง และทำการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวที่เชื่อมโยงกับการใช้เว็บไซต์ บริการของเรา และสื่อภายนอก เพื่อความชัดเจน การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ระบุไว้ข้างต้นให้กับ ANYCARD จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์การเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์ใช้งานอื่น ๆ ของคุณในการส่งข้อมูลผู้ใช้ของคุณ รวมถึงสิทธิ์ในการให้ใช้งานเพิ่มเติมกับเนื้อหาในข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ เว้นแต่จะตกลงเป็นประการอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรกับ ANYCARD
คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิทั้งหมดในการให้การอนุญาตดังกล่าวแก่เราโดยไม่ล่วงล้ำหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ สิทธิในสัญญาหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นใด
คุณ เข้าใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งเป็นการส่วนตัวผ่านเว็บไซต์ของเราเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่ส่งเนื้อหานั้น ANYCARD ไม่ต้องรับผิดต่อข้อผิดพลาดหรือการลบเนื้อหาใด ๆ และ ANYCARD ไม่สามารถรับประกันตัวตนของผู้ใช้คนอื่นที่คุณอาจติดต่อด้วยในช่วงการใช้บริการ
เมื่อคุณลบเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา เนื้อหานั้นก็จะถูกลบออกจากบริการ อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาที่ถูกลบออกนั้นอาจยังคงอยู่ในสำเนาข้อมูลสำรองช่วงเวลาหนึ่งที่สมเหตุสมผล (แต่การลบที่ตามมาจะไม่มีการแบ่งปันกับผู้อื่น) หรืออาจยังคงอยู่กับผู้ใช้หรือบุคคลที่สามที่เคยเข้าถึงหรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาของคุณ

กฎและการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการใช้งาน คุณจะต้องไม่ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตามที่ห้ามโดยเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณรับผิดชอบต่อกิจกรรมของคุณที่เชื่อมโยงกับบริการแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ในท้องถิ่น ระดับรัฐ ประเทศ (พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์) และนานาชาติ และหากคุณเป็นตัวแทนธุรกิจหนึ่ง การโฆษณา การทำการตลาด ความเป็นส่วนตัว หรือกฎการควบคุมตัวเองที่บังคับใช้ในอุตสาหกรรมของคุณ
คุณ จะไม่ (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่น)
(ก) กระทำการ หรือ
(ข) อัพโหลด ดาวน์โหลด ลงประกาศ ส่งหรือแจกจ่ายหรืออำนวยความสะดวกให้การแจกจ่ายเนื้อหาใดก็ตามหรือผ่านบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่การส่งของผู้ใช้ใดก็ตามที่
● ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในการเผยแพร่หรือสิทธิอื่นของบุคคลหรือองค์กรอื่นใดก็ตาม หรือละเมิดกฎหมายหรือหน้าที่ในสัญญาใดก็ตาม
● ที่คุณรู้ว่าผิด ชี้นำไปในทางที่ผิด หลอกลวง หรือไม่ถูกต้อง
● ละเมิดกฎหมายหรือหน้าที่ในสัญญาใดก็ตามที่คุณรู้ว่าผิด คุกคาม หมิ่นประมาท สะกดรอยตาม ชี้นำไปในทางที่ผิด หลอกลวง ล่วงเกินความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น ข่มขู่ ใช้ในทางผิด กรรโชก ทำให้เสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ทำให้หลงผิด ฉ้อโกง ละเมิด ลามก หยาบคาย โป๊ น่ารังเกียจ ดูหมิ่น สนับสนุนการคลั่งศาสนา การแบ่งแยกหรือความรุนแรง หรือไม่เหมาะสมตาม หรือน่ารังเกียจที่ ANYCARD กำหนดตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
● สร้างโฆษณา ขยะหรืออีเมลหมู่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ร้องขอ (“การสแปม”)
● เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการค้า (ไม่ว่าจะมีกำไรหรือไม่) และ/หรือการขายโดยไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ANYCARD เช่น การประกวด การรับสิทธิประโยชน์ การต่อรอง การโฆษณา หรือแผนการพีรามิด
● มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือโค้ดคอมพิวเตอร์อื่น ไฟล์ วอร์ม ลอจิกบอร์ม หรือโปรแกรมที่ถูกออกแบบหรือมีเจตนาเพื่อรบกวน หยุดทำงาน สร้างความเสียหาย จำกัดหรือแทรกแซงหน้าที่ที่เหมาะสมของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม หรือสร้างความเสียหายหรือได้รับการเข้าถึงระบบ ข้อมูล รหัสผ่านหรือข้อมูลอื่นของ ANYCARD หรือบุคคลอื่นแบบไม่ได้รับอนุญาต
● ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือองค์กร รวมถึงพนักงานหรือตัวแทนของ ANYCARD
● รวมถึงเอกสารแสดงตัวตนของใครก็ตามหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหว หรือ
● ทำผิดนโยบายความเป็นส่วนตัวกฎของ เว็บไซต์และ/หรือนโยบายและระเบียบใดก็ตามที่รวมอยู่ในที่นี้
● คุณ จะไม่ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) กระทำการที่กำหนดหรืออาจกำหนด (ตามที่ ANYCARD กำหนดตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) ภาระงานที่ใหญ่ไม่สมเหตุสมผลหรือใหญ่เกินสมควรบนโครงสร้างพื้นฐานของ ANYCARD (หรือผู้ให้บริการอื่นของบริษัท)
● คุณ จะไม่ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของบริการหรือกิจกรรมใดก็ตามที่ดำเนินอยู่บนบริการ
● คุณ จะไม่ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) หลีกเลี่ยงมาตรการใดก็ตามที่ ANYCARD อาจใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ (หรือบัญชี คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมโยงกับบริการ)
● คุณ จะไม่ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) ดำเนินการระบบตอบอัตโนมัติหรือ “สแปม” รูปแบบใดก็ตามบนบริการ
● คุณ จะไม่ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ อุปกรณ์หรือกระบวนการใดก็ตามเพื่อ “ตระเวน” หรือ “รวบรวมข้อมูล” หน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์แบบทำด้วยตัวเองหรืออัตโนมัติ
● คุณ จะไม่ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) เก็บหรือขูดเนื้อหาใดก็ตามจากบริการ
● คุณ จะไม่ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน จัดสรร ผลิตซ้ำ แจกจ่าย แปล สร้างงานหรือการปรับเปลี่ยนจากบริการหรือเนื้อหา หรือแสดงทั่วไป เผยแพร่ซ้ำ สร้างเป้าหมายใหม่ ขาย แลกเปลี่ยนหรือใช้ประโยชน์ด้วยวิธีใดก็ตามจากบริการหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ (นอกเหนือจากการส่งของผู้ใช้ของคุณ) ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตชัดเจนจาก ANYCARD
● คุณ จะไม่ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) ถอดรหัส แปลกลับ แยกชิ้นส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามนำซอร์สโค้ดหรือความคิดเบื้องหลังหรืออัลกอริทึมของส่วนใดก็ตามของบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่แอพพลิเคชันหรือวิดเกต) ยกเว้นตามขอบเขตจำกัดที่กฎหมายที่บังคับใช้ห้ามการจำกัดดังกล่าวโดยเฉพาะ
● คุณ จะไม่ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) คัดลอก ให้เช่า ปล่อยกู้ จำหน่ายหรือโอนสิทธิใดก็ตามที่คุณได้รับในที่นี่
● คุณ จะไม่ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) ใช้บริการในลักษณะใด ๆ ที่อาจรบกวนขัดขวาง ส่งผลเสียหรือขัดขวางผู้ใช้รายอื่นจากการเพลิดเพลินกับบริการของเราอย่างเต็มที่หรืออาจสร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน สร้างภาระหนักเกินไปหรือทำให้การทำงานของบริการของเราในลักษณะต่าง ๆ เสียหาย
● คุณ จะไม่ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) ดำเนินการที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และนโยบายของ ANYCARD

ANYCARD ไม่รับประกันว่าเนื้อหาหรือการส่งข้อมูลของผู้ใช้ (ตามที่ระบุข้างต้น) จะถูกทำให้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือผ่านบริการ ANYCARD ไม่มีข้อผูกพันในการตรวจตราเว็บไซต์ บริการ เนื้อหาหรือการส่งของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ANYCARD ขอสงวนสิทธิ์ในการ
(1) ลบ ระงับ แก้ไข หรือดัดแปลงเนื้อหาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งข้อมูลของผู้ใช้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบและด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ เมื่อได้รับการฟ้องร้องหรือการกล่าวหาจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว หรือถ้า ANYCARD กังวลว่าคุณอาจละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้) หรือโดยไม่มีเหตุผลใดเลย และ
(2) ลบ ระงับหรือสกัดกั้นการส่งของผู้ใช้จากบริการ ANYCARD ยังสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึง อ่าน รักษา และเปิดเผยข้อมูลตามที่ ANYCARD เชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจำเป็นเพื่อ
(2.1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบ ขั้นตอนทางกฎหมายหรือการร้องขอจากรัฐบาล
(2.2) บังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงการสอบสวนการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
(2.3) ตรวจสอบ ป้องกันหรือจัดการกับปัญหาด้านการฉ้อโกง ความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค
(2.4) ตอบสนองการร้องขอการสนับสนุนจากผู้ใช้ หรือ
(2.5) ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ ANYCARD ผู้ใช้ ANYCARD และสาธารณะชน

โปรแกรมแลกคะแนนและการรับสิทธิประโยชน์
หากคุณได้ลงทะเบียนสร้าง/รับบัตรดิจิทัลบนแอพพลิเคชัน ANYCARD คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของแอพพลิเคชัน ANYCARD และเงื่อนไขย่อยของบัตรประเภทต่างๆที่คู่ค้าของเรากำหนด เงื่อนไขดังกล่าวอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

นโยบายเกี่ยวกับคำติชมและการส่งความคิดที่ไม่พึงประสงค์
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำติชมของ ANYCARD และนโยบายการส่งความคิดที่ไม่พึงประสงค์ โปรดไปที่นี่

ข้อกำหนดพิเศษสำหรับสถานที่ที่ได้รับการยืนยัน
ถ้า คุณเป็นตัวแทนที่ได้รับการยืนยันของสถานที่หนึ่ง คุณยังตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขว่าด้วยสถานที่ของ ANYCARD

เงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้พัฒนา
ถ้าคุณเป็นผู้พัฒนาหรือผู้ปฏิบัติการของแอพพลิเคชันหรือบริการที่ใช้อินเตอร์เฟสการเขียนโปรแกรมแอพพลิเคชันของ ANYCARD แสดงว่าคุณยินยอมตามนโยบายแพลตฟอร์มและข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน API ของ ANYCARD
ด้วย

เว็บไซต์และบริการของบุคคลอื่น
บริการอาจอนุญาตให้คุณเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ บริการ หรือทรัพยากรอื่น ๆ บนอินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ บริการหรือทรัพยากรอื่น ๆ อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์นั้น เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลอื่น คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง ข้อกำหนดของแต่ละฝ่ายจะควบคุมความสัมพันธ์ของบุคคลนั้นกับคุณ เว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ ANYCARD และคุณยอมรับว่า ANYCARD ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหา หน้าที่ ความถูกต้อง ความถูกต้องตามกฎหมาย ความเหมาะสมหรือด้านอื่น ๆ ของเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าว การรวมลิงก์ดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย ANYCARD หรือการมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติการของ ANYCARD คุณยังยอมรับและตกลงว่า ANYCARD จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่เกิดจากหรืออ้างว่าเกิดจากหรือเป็นผลมาจากหรือที่เชื่อมโยงกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา สินค้าหรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่บนหรือผ่านเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าว

การยุติ
ANYCARD สามารถยุติการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของคุณได้ตลอดเวลา โดยมีสาเหตุหรือไม่มีสาเหตุ มีการแจ้งหรือไม่มีการแจ้ง มีผลทันที ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเสียสิทธิหรือการทำลายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการทั้งหมด หากคุณต้องการยุติบัญชีของคุณสามารถทำได้โดยการทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ของเรา ข้อกำหนดทั้งหมดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งโดยธรรมชาติจะคงอยู่หลังการยุติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ ข้อกำหนดการเป็นเจ้าของ การรับประกัน การปฏิเสธการรับผิด ค่าปรับและการจำกัดการรับผิด

การปฏิเสธการรับประกัน
ANYCARD ไม่มีความสัมพันธ์พิเศษกับหรือหน้าที่จัดการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่คุณ คุณรับทราบว่า ANYCARD ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ: ผู้ใช้รายใดที่สามารถเข้าถึงบริการ เนื้อหาใดที่คุณเข้าถึงผ่านบริการ ผลกระทบของเนื้อหาที่มีต่อคุณ วิธีการตีความหรือใช้เนื้อหาของคุณ หรือการกระทำที่คุณจะทำหลังได้เห็นเนื้อหา
คุณปลดเปลื้อง ANYCARD จากความรับผิดทั้งหมดต่อการที่คุณได้รับหรือไม่ได้รับเนื้อหาผ่านบริการ บริการอาจมีหรือนำคุณไปยังเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่บางคนอาจเห็นว่าน่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสม ANYCARD ไม่รับรองเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีอยู่ในหรือที่เข้าถึงได้ผ่านบริการ และ ANYCARD จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้อง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความถูกต้องตามกฎหมายหรือความเหมาะสมของเนื้อหาที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงได้ผ่านบริการ
คุณปลดเปลื้องเราจากความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ใช้คนอื่นของเว็บไซต์ คุณเข้าใจว่าเราไม่คัดกรองผู้ใช้ในรูปแบบใดก็ตาม และเราไม่ถามประวัติภูมิหลังของผู้ใช้หรือพยายามยืนยันประวัติภูมิหลังหรือข้อความของพวกเขา เราไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้หรือความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้ระบุ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามเราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทั่วไป พิเศษ ชดเชย ที่เป็นผลตามมาและ/หรือที่บังเอิญที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคุณหรือคนอื่นที่เชื่อมโยงกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่การบาดเจ็บทางกาย ความเครียดทางอารมณ์และความเสียหายอื่นใดที่เป็นผลมาจากการสื่อสารหรือการพบกับผู้ใช้หรือบุคคลที่คุณอาจพบผ่านบริการ ดังนั้นคุณจึงตกลงที่จะให้ความระมัดระวังและใส่ใจอย่างยิ่งในการโต้ตอบกับบุคคลที่คุณติดต่อด้วยผ่านบริการ
เว็บไซต์ บริการ เนื้อหาจะให้บริการแบบ “ตามที่เป็น” “ตามที่มีอยู่” และให้บริการโดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ก็ตาม แบบชัดเจนหรือเป็นนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่การรับประกันกรรมสิทธิ์แบบเป็นนัย การไม่ละเมิด ความสามารถในการค้าขายได้และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันใดก็ตามที่บอกเป็นนัยโดยการกระทำหรือการใช้งานด้านการค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง ยกเว้นตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
ANYCARD และผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการเนื้อหาไม่รับประกันว่า
(ก) บริการจะปลอดภัยหรือพร้อมใช้งานในช่วงเวลาหรือตำแหน่งที่ตั้งหนึ่ง
(ข) ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดก็ตามจะได้รับการแก้ไข
(ค) เนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านบริการนั้นไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือ
(ง) ผลของการใช้บริการจะตรงตามความต้องการของคุณ การใช้เว็บไซต์ บริการ และเนื้อหาของคุณนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณคนเดียวเท่านั้น บางรัฐ/ประเทศไม่อนุญาตการจำกัดการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

การชดใช้ค่าสินไหม
คุณจะปกป้อง ชดใช้ค่าสินไหมและไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่และป้องกัน ANYCARD, บริษัทสาขา, บริษัทในเครือและแต่ละบริษัทสาขา บริษัทในเครือ พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้อำนวยการ ซัพพลายเออร์และตัวแทนของบริษัทในสังกัดของ ANYCARD จากการสูญเสีย ต้นทุน การกระทำ การเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย (รวมถึงต้นทุนทางกฎหมาย) หรือการรับผิดที่เกิดขึ้นจากหรือสัมพันธ์กับการใช้หรือการใช้ในทางผิด หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา บริการ เนื้อหา Save-to Link หรือจากการส่งในฐานะผู้ใช้ของคุณ การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือการล่วงล้ำโดยคุณ หรือบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีของคุณ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นของบุคคลหรือองค์กรใดก็ตาม ANYCARD ขอสงวนสิทธิ์ปกป้องและควบคุมเฉพาะเรื่องที่ต้องเป็นไปตามการชำระค่าทดแทนโดยคุณ ซึ่งในกรณีนี้คุณจะช่วยและร่วมมือกับ ANYCARD ในการปกป้องที่มีอยู่

ขีดจำกัดของการรับผิด
การรับผิด ของ ANYCARD ทั้งหมด บริษัทสาขาและบริษัทในเครือแต่ละแห่ง และผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้บริการเนื้อหาของบริษัทที่เกิดจากการสูญเสียอันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ บริการ เนื้อหา สิ่งที่ผู้ใช้ส่ง จะถูกแยกอย่างชัดเจนตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ยกเว้นหากศาลของขอบเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าการรับผิดของ ANYCARD ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้บริการเนื้อหา (หากมี) ได้เกิดขึ้น ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ANYCARD บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ ผู้อำนวยการ พนักงาน หน่วยงานผู้แทน ตัวแทน คู่ค้า ซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้บริการเนื้อหา จะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อข้อสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยสิ้นเชิง ความไม่เอาใจใส่ หรือทฤษฎีทางกฎหมายหรือความชอบธรรมอื่นใด หรือประการอื่น ๆ (และไม่ว่า ANYCARD ผู้อำนวยการ พนักงาน บริษัทผู้แทน ตัวแทน คู่ค้า ซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้บริการเนื้อหา จะได้รับทราบล่วงหน้าถึงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การสูญเสียหรือเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ บริการ เนื้อหา การส่งข้อมูลของผู้ใช้ของเราเพื่อ:
• การสูญเสียทางอ้อมหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
• การสูญเสียกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดการณ์ไว้
• การสูญเสียรายได้
• การสูญเสียค่าความนิยม
• การสูญเสียข้อมูล
• การสูญเสียทุนที่คาดการณ์ไว้
• ค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า หรือ
• ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน
ไม่มี ข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการแยกหรือจำกัดการรับผิดของคุณเกี่ยวกับค่าปรับที่คุณได้รับภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตการจำกัดหรือการแยกการรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดโดยบังเอิญหรือเป็นผลตามมา ดังนั้นการจำกัดหรือการแยกข้างต้นอาจใช้กับคุณไม่ได้ ในกรณีดังกล่าว การรับผิดของ ANYCARD จะจำกัดอยู่ที่ขอบเขตเต็มที่ที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต
สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ไม่มีข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการแยกหรือจำกัดการรับผิดของเราหรือของคุณ (หากมี) เกี่ยวกับ:
• การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเลยของเราหรือของคุณ (ตามที่ใช้บังคับ)
• การหลอกลวง (รวมถึงการให้ข้อมูลหลอกลวง) การขโมยหรือกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆ หรือ
• การทำผิดข้อผูกพันที่ระบุไว้โดยนัยในมาตรา 12 ของกฎหมายการขายสินค้าปี 1979 หรือมาตรา 2 ของกฎหมายการจัดหาสินค้าและบริการปี 1982

กฎหมายที่ควบคุม
เงื่อนไขการใช้งานและประกาศรูปแบบพิมพ์เหล่านี้ที่ให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะเข้าถึงได้ในการดำเนินคดีทางศาลหรือการบริหารตามหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ตามขอบเขตเดียวกันและเป็นไปตามเงื่อนไขเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งสร้างและรักษาเบื้องต้นในรูปแบบสิ่งพิมพ์ คุณและ ANYCARD ตกลงว่าสาเหตุของการกระทำที่เกิดจากหรือที่สัมพันธ์กับบริการต้องเริ่มภายในหนึ่ง (1) ปีหลังสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นสาเหตุของการกระทำดังกล่าวจะถูกยกเลิกอย่างถาวร
สำหรับ ผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ใน EEA ข้อกำหนดในกฎหมายตุลาการและบริหารจะมีผลบังคับใช้
• เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะถูกควบคุมและอ้างถึงตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ยกเว้นข้อขัดแย้งของข้อบังคับในกฎหมาย สำหรับเป้าหมายทั้งหมดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ฝ่ายต่าง ๆ ยินยอมตามขอบเขตเฉพาะหรือสถานที่ในราชอาณาจักไทย ไม่อนุญาตให้มีการใช้บริการในเขตอำนาจที่ไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหัวข้อนี้ หากคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ในนามหน่วยงานรัฐบาลที่ไม่สามารถยอมรับกฎหมายที่ควบคุม มาตราของเขตอำนาจหรือสถานที่ข้างต้นอย่างถูกกฎหมาย มาตราเหล่านั้นก็ไม่บังคับใช้กับคุณ แต่เงื่อนไขเหล่านี้และการกระทำใดก็ตามเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐบาลไทย (โดยไม่มีการอ้างถึงข้อขัดแย้งของกฎหมาย) และเมื่อไม่มีกฎหมายตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายราชอาณาจักรไทย (ยกเว้นการเลือกกฎหมาย)
เมื่อพิจารณาผู้ใช้ที่อยู่ใน EEA ข้อบังคับของกฎหมายที่ควบคุมจะบังคับใช้
● เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดก็ตามที่เกิดจากหรือเชื่อมโยงกับกฎหมายดังกล่าวจะถูกควบคุมและอ้างถึงตามกฎหมายของอังกฤษ ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่เกิดจากหรือสัมพันธ์กับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะเป็นไปตามเขตอำนาจเฉพาะของศาลอังกฤษที่ฝ่ายต่าง ๆ ต้องปฏิบัติอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้

การปฏิบัติตามกฎหมาย
คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาลไทยและ (2) คุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือถูกจำกัดของรัฐบาลไทย

การใช้ของรัฐบาล
การใช้ การทำซ้ำ การผลิตซ้ำ การเปิดตัว การปรับเปลี่ยน การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน หรือวิดเจ็ตมีขีดจำกัดตามตามระเบียบการจัดหาของรัฐบาลกลางที่ใช้กับหน่วยงานพลเมืองและระเบียบการจัดหาของรัฐบาลกลางฝ่ายกลาโหมตามที่ใช้กับหน่วยงานทหาร ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน หรือวิดเจ็ตใดๆ ก็ตามดังกล่าวเป็น “สิ่งของทางการค้า” “ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงการค้า” และ “เอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงการค้า” ตามข้อกำหนดดังกล่าว การใช้ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน หรือวิดเจ็ตใดๆ ก็ตามดังกล่าวจะได้รับการควบคุมโดยเงื่อนไขการใช้เหล่านี้เท่านั้น
เงื่อนไขการใช้บริการของ Apple
คุณ รับทราบและยอมรับว่าข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและ ANYCARD และที่ ANYCARD ต้องส่งให้คุณโดย Apple:
(ก) ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นเงื่อนไขระหว่างคุณและ ANYCARD เท่านั้นไม่ใช่กับ Apple และ ANYCARD เป็นผู้รับผิดชอบแอพพลิเคชัน iOS และเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
(ข) มีกฎการใช้เพิ่มเติมสำหรับแอพพลิเคชัน iOS โดย Apple ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการของ App Store (“กฎการใช้งาน”) และคุณจะปฏิบัติตามกฎการใช้งานดังกล่าว
(ค) Apple ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการจัดหาบริการบำรุงรักษาและสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชัน iOS
(ง) ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Apple จะไม่มีข้อผูกมัดการรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชัน iOS หรือการเรียกร้อง การสูญเสีย หนี้สิน ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวของแอพพลิเคชัน iOS
(จ) ANYCARD ไม่ใช่ Apple มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อเรียกร้องใดๆ ที่คุณอาจมีหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชัน iOS การครอบครองและ/หรือการใช้แอพพลิเคชัน iOS ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
(1) การเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
(2) การเรียกร้องใด ๆ ว่าซอฟต์แวร์ไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้
(3) การเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภค ความเป็นส่วนตัวหรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน และ
(4) อ้างสิทธิ์ว่าแอพพลิเคชัน iOS ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
(ฉ) บริษัท Apple และบริษัทสาขาของ Apple เป็นผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามของเงื่อนไขเหล่านี้และ Apple จะมีสิทธิ์ (และจะถือว่ายอมรับสิทธิ์) ในการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้กับคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สาม)

การรวมและความรุนแรง
เงื่อนไข การใช้งานเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ ANYCARD ว่าด้วยบริการและการใช้เว็บไซต์ บริการ เนื้อหา การส่งของผู้ใช้หรือ Save-to-Link และแทนที่การสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นทางปากเปล่า เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างคุณและ ANYCARD ว่าด้วยเรื่องเว็บไซต์ของเรา หากพบว่าข้อกำหนดใดก็ตามของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้บังคับใช้ไม่ได้หรือไม่ถูกต้อง ข้อกำหนดนั้นจะถูกจำกัดและลบออกจนถึงขอบเขตต่ำสุดที่จำเป็นเพื่อให้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ การที่ฝ่ายใดก็ตามไม่สามารถใช้สิทธิที่ระบุไว้ในที่นี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของสิทธิเพิ่มเติมใด ๆ ในที่นี้ การสละสิทธิ์ในการปฏิบัติตามในบางกรณีไม่ได้หมายความว่าเราจะสละสิทธิ์การปฏิบัติตามในอนาคต เพื่อให้การสละสิทธิ์ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้มีข้อผูกมัด ANYCARD ต้องแจ้งการสละสิทธิ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณทราบผ่านทางหนึ่งในตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้
ANYCARD ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่เงื่อนไขการใช้เหล่านี้ หรือหยุดให้บริการ (รวมถึงโดยไม่มีขีดจำกัด สถานะว่างของคุณลักษณะ ฐานข้อมูลหรือเนื้อหาใดก็ตาม) เมื่อใดก็ตามโดยการลงประกาศข้อความแจ้งบนเว็บไซต์หรือโดยการส่งการแจ้งผ่านบริการหรืออีเมล ANYCARD ยังอาจกำหนดขีดจำกัดคุณสมบัติและบริการบางอย่างหรือจำกัดการเข้าถึงบริการบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งหรือไม่ต้องรับผิด คุณมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ การใช้บริการของคุณต่อไปหลังการประกาศการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้แสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

การยกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
ผู้ใช้ที่อยู่ใน EEA ที่ต้องการได้รับบริการและหรือให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งมา และ/หรือให้บริการหรือเข้าถึงเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้ดังกล่าวอาจมีสิทธิยกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ภายใต้กฎระเบียบของยุโรปว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าทางไกล (97/7/EC) (“กฎระเบียบ”) ภายใน 7 วันหลังยอมรับเงื่อนไขการใช้งานถึงขอบเขตที่สิทธิดังกล่าวบังคับใช้ภายใต้กฎระเบียบต่อผู้ใช้ดังกล่าว เว้นแต่สิทธิดังกล่าวในการยกเลิกมีผลบังคับใช้ สิทธิดังกล่าวจะไม่มีผลตั้งแต่เวลาที่ใช้บริการจริง และ/หรือการดำเนินการส่งข้อมูลของผู้ใช้ และ/หรือการให้บริการและการเข้าถึงเนื้อหาผ่านเว็บไซต์โดยผู้ใช้ดังกล่าว

เบ็ดเตล็ด
ANYCARD จะไม่รับผิดต่อการล้มเหลวในการทำข้อผูกพันที่ระบุด้านล่าง เมื่อการล้มเหลวดังกล่าวเป็นผลมาจากสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ ANYCARD รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการล้มเหลวหรือการลดระดับทางกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือการสื่อสาร (เช่น การแทรกแซง “สาย-เสียง”) เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นส่วนบุคคลสำหรับคุณ และคุณจะมอบหมาย โอน หรือให้คนอื่นต่อไม่ได้ยกเว้นเมื่อคุณได้รับการยินยอมจาก ANYCARD ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ANYCARD สามารถมอบหมาย โอน หรือให้สิทธิ์หรือข้อผูกพันของบริษัทที่ระบุในที่นี้โดยไม่มีการยินยอมได้ ไม่มีการสร้างหน่วยงาน หุ้นส่วน การร่วมทุน หรือความสัมพันธ์ในการจ้างงานอันเป็นผลมาจากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และฝ่ายใดก็ตามไม่มีสิทธิประเภทใดก็ตามในการผูกมัดอีกฝ่ายในแบบใดก็ตาม
หากไม่ระบุเป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การแจ้งทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและจะถูกพิจารณาว่าได้ให้แล้วอย่างเหมาะสมเมื่อได้รับ หากการจัดส่งหรือการส่งให้ถึงตัวโดยไปรษณีย์ได้รับการรับรองหรือลงทะเบียน มีการขอใบแจ้งการรับคืน เมื่อการรับได้รับการยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์ หากส่งทางแฟกซ์หรืออีเมล หรือวันหลังจากที่ส่ง หากส่งเพื่อการจัดส่งในวันถัดไปโดยบริการจัดส่งข้ามคืนที่เป็นที่ยอมรับ
สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ใน EEA และเมื่อพิจารณาเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และการใช้เว็บไซต์ บริการ เนื้อหา การส่งของผู้ใช้หรือ Save-to Link ของเรา ไม่ว่าอะไรก็ตามในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะพิจารณาว่าให้สิทธิหรือผลประโยชน์แก่บุคคลใดก็ตามนอกเหนือจากเราและคุณ (และผู้รับสิทธิต่อหรือผู้ได้รับมอบหมายของเราและของคุณ) หรือให้สิทธิแก่บุคคลอื่นในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดก็ตามในที่นี้ และเราและคุณตกลงว่าเราไม่มีเจตนาให้ข้อกำหนดใดก็ตามของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้บังคับใช้ได้โดยบุคคลอื่นตามกฎหมายสัญญา (สิทธิของบุคคลอื่น) ปี 1999

การติดต่อ
คุณสามารถติดต่อ ANYCARD ได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้:
บริษัท มายวอลเล็ต จำกัด
เลขที่ 7/4 หมู่ที่ 6 ซอยวัดท่าเกวียน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : (02) 596-0500
อีเมล : privacy@mywallet.co
เฟซบุ๊ค : https://www.facebook.com/mywallet.co/

anycard-logo

ที่อยู่บริษัท

7/4 หมู่ 6 ซ.วัดท่าเกวียน ถ.345
ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อเรา

อีเมล: anycard@mywallet.co
โทร. 02-589-8999

ติดตามเรา: