นโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Policy) 
บริษัท มายวอลเล็ต จำกัด ผู้ให้บริการแอพพลิเคชัน ANYCARD ต่อไปนี้เรียกว่า 
“บริษัท” อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ซึ่งจัดทำเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยแจ้งวิธีที่การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้


1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่ายของท่าน หมายเลขประจำตัวที่ราชการออกให้แก่ท่าน ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เชื้อชาติ วันเกิด สถานะการสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านกรอกเพื่อใช้บริการบัตรประเภทต่างๆ ในแอพพลิเคชัน ANYCARD
บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของบริษัท ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและพันธมิตรทางการค้า จึงต้องแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของท่าน โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ
ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท หรือไม่ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท บริษัทจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถกดปฏิเสธการใช้งานแอพพลิเคชันโดยถอนการติดตั้งออกจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์ดิจิทัลของท่านได้ทันที
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูล เกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของท่านก่อนเท่านั้น (เว้นแต่บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาล ของลูกจ้าง หรือตามที่หน่วยงานราชการร้องขอโดยเหตุอันมีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิต และ/หรือทรัพย์สินของท่าน)

2. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมเมื่อท่านใช้บริการ
บริษัท มายวอลเล็ต จำกัด อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหลายช่องทาง เช่น
2.1 เมื่อท่านเริ่มต้นเข้าใช้งาน หรือ ลงทะเบียน “บัญชีผู้ใช้” เพื่อใช้บริการแอพพลิเคชัน Anycard บริษัทขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานดังต่อไปนี้ โดยจะขอให้ท่านระบุ
● หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจากบริษัทอาจส่งข้อความผ่านเอสเอ็มเอส (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุเพื่อตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่อง มิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉลหรือในทางมิชอบ นอกจากนี้บริษัทอาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนนี้เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการให้แก่ท่าน
● ประวัติส่วนตัว
● ข้อมูลติดต่อ (เช่น อีเมล สถานที่อยู่)
● ข้อมูลที่ตั้งร้านค้า รวมถึงข้อมูลอื่น ๆที่จำเป็นต่อการใช้งาน และผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้ามาในระบบ ฯลฯ
● ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ข้อมูลโปรไฟล์และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองและได้แชร์กับบุคคลอื่นนี้ สามารถคัดลอก จัดเก็บ หรือเผยแพร่โดยผู้รับเนื้อหาดังกล่าวได้ และก็มีความเป็นไปได้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างและแชร์ได้โดยบุคคลภายนอก ผู้ที่มิได้มุ่งหมายให้เป็นผู้รับเช่นกัน เนื่องด้วยสภาพของความเป็นข้อมูลดิจิทัล บริษัทขอให้ท่านกระทำการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เมื่อท่านจะสร้างและแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของท่านแก่บุคคลอื่น
2.2 เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล บริษัทอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รุ่นของอุปกรณ์ดิจิทัล สถานที่อยู่ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหา หรือเพื่อการบริการ
2.3 บริษัทอาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ / แอพพลิเคชัน (Log Files) ของท่าน โดยจะจัดเก็บข้อมูลดังนี้ หมายเลขไอพี (IP Address) หรือ เวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น หากท่านเลือกที่จะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของท่านกับบริษัท บริษัทจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งและ/หรือหมายเลขไอพี ของท่านโดยอัตโนมัติไม่ว่าท่านจะโต้ตอบหรือใช้บริการลูกค้า (เช่น เปิดแอพพลิเคชัน เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เป็นต้น) หากท่านเลือกที่จะเปิดใช้งานตำแหน่งโดยทำงานอยู่เบื้องหลังในแอพพลิเคชันของบริษัท บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านแม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้งานแอพพลิเคชัน หรือปิดแอพพลิเคชัน (ตามที่ได้รับอนุญาตจากการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่าน)
บริษัทใช้เทคโนโลยีมากมายเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้ง เช่น บริการระบุตำแหน่งของระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้ หรือเบราว์เซอร์และข้อมูลเซ็นเซอร์จากอุปกรณ์ (เช่น เครื่องวัดอำนาจแม่เหล็ก, ข้อมูลบลูทูธ, ข้อมูลนำทาง, จุดเข้าถึง Wi-Fi, ข้อมูล GPS และข้อมูลเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ) และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจช่วยให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของท่านได้อย่างแม่นยำ
2.4 บริษัทเก็บและรวบรวมข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเมื่อท่านใช้บริการ ตัวอย่างเช่น บริษัทได้รับข้อมูล:
❏ · ที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบกับบริการลูกค้า เช่น คำค้นหา หน้าที่ท่านเยี่ยมชม จำนวนครั้งที่เข้าถึง เวลาที่ท่านใช้เยี่ยมชมในแต่ละหน้า ที่อยู่ IP ของท่าน หน้าที่เชื่อมโยงไปหน้าอื่นหรือข้อความใดๆ ก็ตามที่ท่านเขียนไปยังผู้ใช้รายอื่นหรือการโพสต์ต่างๆ
❏ ที่เกี่ยวกับการส่งข้อความแจ้งเตือน สิทธิประโยชน์ หรือส่งข้อมูลบริการ (Notification) ซึ่ง Notification คือสถานที่และบริการในแอพพลิเคชัน ANYCARD ที่ผู้ใช้ส่งและรับเนื้อหาต่างๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นในแอพพลิเคชัน ANYCARD รวมถึงบัญชีทางการ (Official Account or Exclusive Partner) ANYCARD และบัญชีอื่นๆในแอพพลิเคชัน ANYCARD (เรียกรวมกันว่า “บัญชีทางการ” บนหน้าจอแสดงความยินยอมและในหน้าการส่งข้อความแจ้งเตือน) ที่บริษัท คู่ค้า และหน่วยงานต่างๆ ใช้ในกิจการ
❏ ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ (คอนเทนท์) ซึ่งถูกโพสต์หรือส่งไปยังบัญชีทางการ (Official Account) ฯลฯ และปลายทาง วันที่/เวลา รูปแบบของข้อมูล ข้อมูลการเข้าถึง URL ฯลฯ เมื่อส่งคอนเทนท์
❏ ข้อมูลการชำระเงิน หากท่านเลือกซื้อหรือใช้บริการเพิ่มเติมที่คิดค่าบริการ และชำระค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าวโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น iTunes หรือ Google Play บริษัทอาจให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเก็บและประมวลผลข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านเพื่อประมวลผลการซื้อหรือใช้บริการที่มีค่าบริการเท่านั้น โปรดทราบว่า บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านไว้เกินจากระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง โดยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของท่านจะได้รับการดำเนินการโดยหน่วยงานชำระเงินภายนอกที่เหมาะสม
❏ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการที่จัดการโดยบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการจัดการบริการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน ANYCARD อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก จากการที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว อาจมีกรณีที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากคู่ค้าที่ให้บริการเฉพาะบางประการ รวมถึงกรณีที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากคู่ค้าที่ให้บริการต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชีทางการ จากการล็อคอินเข้า ANYCARD และจากบริการอื่นๆ หากท่านใช้บริการใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก บริษัทอาจออกรหัสภายในโดยอัตโนมัติเพื่อใช้เชื่อมต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริการดังกล่าวและแชร์สิ่งเดียวกันนี้กับบุคคลภายนอกนั้น
❏ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของท่าน เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์, ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชัน, ID เฉพาะและตัวระบุอุปกรณ์, เครื่องตรวจวัดกิจกรรม, ประเภทของเบราว์เซอร์, ภาษา และเครือข่ายไร้สาย, ชื่ออุปกรณ์มือถือ, แอพพลิเคชันมือถือที่ถูกติดตั้ง
❏ ที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น ID คุกกี้, ID โฆษณาหรือ ID โฆษณาอื่น ๆ , การนำทางเว็บ, การเก็บข้อมูลในเครื่อง ท่านสามารถควบคุมประเภทของคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านและเครื่องมืออื่น ๆ ได้ ท่าน อาจปิดบริการระบุตำแหน่งได้ทุกเวลาโดยไปยังการตั้งค่าอุปกรณ์และเลือกปิดตำแหน่งบนอุปกรณ์ของท่าน
2.5 คุกกี้ เว็บไซต์ของบริษัท อาจใช้คุกกี้ในบางกรณี คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านในครั้งถัดไปที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท
เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บบราวเซอร์ ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อ ยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โดยท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของท่านได้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของท่านได้ท่านสามารถตรวจสอบ นโยบายคุกกี้ ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมผ่านการทำงานตามปกติของแอพพลิเคชัน เว็บไซต์ และบริการของบริษัท ตัวอย่างเช่น
● ตำแหน่งของท่าน (เพื่อตรวจจับจุดเช็คอิน ทราบโปรโมชันในบริเวณใกล้เคียง และการแจ้งเตือนอื่นๆ)
● ผลตอบรับ การประเมิน และคำชม
● ข้อมูลธุรกรรม (เช่น การใช้งานส่วนลด การเป็นสมาชิกของคู่ค้า ฯ)
● ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของท่านกับแอพพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือบริการของบริษัท (เช่น การใช้ฟีเจอร์ (feature) หรือการรับชมเนื้อหา)
● ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น รุ่นของอุปกรณ์ หมายเลขประจำเครื่อง ไอพีแอดเดรส (IP address) ชื่อไฟล์ เวอร์ชั่น และการระบุโฆษณา หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุอุปกรณ์หรือการเปลี่ยนแปลงของแอพพลิเคชัน)
● ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกผ่านฟีเจอร์ (feature) สื่อสารในแอพพลิเคชันของบริษัท

จากแหล่งอื่น
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่มีการเปิดเผยทั่วไป หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น
· โปรแกรมแนะนำ (referral)
● พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
● จากแหล่งที่มาสาธารณะ
● แหล่งข้อมูลของทางราชการ
● เมื่อผู้ใช้งานระบุท่านเป็นผู้ติดต่อฉุกเฉิน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บบางข้อมูลอาจมีลักษณะอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัตรประจำตัว เชื้อชาติ สถานะการสมรส ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือความเชื่อทางศาสนา บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เมื่อจำเป็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์
ในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย กรุณาอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ในกรณีที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ดังกล่าวแก่บริษัท ให้ถือว่า ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยินยอมและตกลงที่จะผูกพันต่อนโยบายนี้โดยจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์
เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท
ในบางกรณี ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน) แก่บริษัท ตัวอย่างเช่น ท่านอาจระบุข้อมูลของบุคคลที่ 3 หรือบุคคลอื่น เป็นที่อยู่ติดต่อฉุกเฉิน หากท่านให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัท ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

3. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านภายในระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ ตราบเท่าที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทได้จัดเก็บ บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทระบุไว้ โดยทางบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
4.1 เพื่อใช้ในการใช้งานของท่าน สำหรับการพัฒนา จัดให้ และปรับปรุงการบริการของบริษัท
● เพื่อให้บริการหรือบริการอื่นๆแก่ท่าน โดยอนุญาตให้ท่านส่งเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างเองของท่านให้แก่ผู้ใช้ ANYCARD รายอื่น
● เพื่อให้ท่านใช้บัญชี ANYCARD ของท่านบนอุปกรณ์หลายเครื่อง และถ่ายโอนบัญชี ANYCARD ของท่านไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้
● เพื่อช่วยท่านค้นหาผู้ที่ท่านรู้จักซึ่งเป็นผู้ใช้ ANYCARD อยู่แล้ว เพื่อที่ท่านสามารถเชื่อมต่อกันได้
● เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ ANYCARD รายอื่นสามารถเชื่อมต่อกับท่านได้ ผ่านแอพพลิเคชัน ANYCARD ตามข้อตกลง
● เพื่อให้ท่านสามารถซิงค์ (Sync) บัญชี ANYCARD ของท่านกับแอปพลิเคชั่นอื่นของ ANYCARD บริษัทในเครือของ ANYCARD และหุ้นส่วนธุรกิจของ ANYCARD โดยแบ่งปันข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ท่านใช้
● เพื่อตอบกลับคำขอใช้บริการเพิ่มเติมของ ANYCARD
● เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการช่วยเหลือลูกค้า ตอบข้อซักถามและข้อเรียกร้องของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
● เพื่อดำเนินการสำรวจผู้ใช้
● เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับบริการ หรือบริการเพิ่มเติมหากจำเป็น
● เพื่อระบุผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ส่งของรางวัลให้แก่ผู้ชนะ และจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ซื้อ
● เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติโดยไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติม
4.2 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือหน้าที่ตามกฎหมาย สำหรับการรักษาความปลอดภัยของบริการหรือการป้องกันไม่ให้มีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
○ เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
○ เพื่อสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในลักษณะที่เป็นการกระทำหลอกลวงหรือในทางที่ผิด
○ เพื่อเป็นการตรวจสอบด้วยตัวท่านเองหรือแจ้งให้ท่านทราบกรณีมีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
4.3 เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
4.5 เพื่อทางคู่ค้า หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของท่าน

การกระทำอื่นที่ท่านให้ความยินยอม
4.6 เพื่อการจัดให้ตรงตามความต้องการของท่านหรือการเผยแพร่โฆษณา
● เพื่อแจ้งข้อมูล ฯลฯ เกี่ยวกับบริการของบริษัทและของกลุ่มบริษัทหรือข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาต่างๆ ที่ผู้โฆษณาเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ไม่ใช่ ANYCARD
● เพื่อปรับปรุงและ/หรือพัฒนาการบริการหรือบริการเพิ่มเติมใดๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
● เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาที่บริษัทแสดงไว้ในอินเตอร์เน็ตหรือในสื่ออื่นๆ
● อย่างไรก็ตามท่านสามารถศึกษารายละเอียด วัตถุประสงค์การใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ https://mywallet.co/anycard/termsandconditions
● ในขณะ กรณีที่บริษัทขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือโดยวิธีการอื่น การแจ้งดังกล่าวจะใช้แทน ไม่ได้ใช้แทน แต่เป็นการใช้เพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไปที่ระบุในข้อ 4.1 ของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ ในการให้บริการตามธุรกรรมที่ตกลงระหว่างท่านกับบริษัท โดยทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีดังนี้
5.1 ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมของท่านเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
● ·หากท่านยินยอมหรือมอบอำนาจให้กับแอพพลิเคชันของบุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชี ANYCARD บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลกับแอพพลิเคชันของบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้น ท่านสามารถยกเลิกการยินยอมได้ทุกเมื่อโดยการติดต่อบริษัท ในขณะนี้ ไม่มีการรับรองความน่าเชื่อถือจากบุคคลภายนอกในแอพพลิเคชัน ANYCARD
● ·บางครั้งบริษัทเสนอการประกวด และ/หรือ ต้องการมอบสิทธิประโยชน์แก่ท่านผ่านฝ่ายบริการลูกค้า ในกรณีเหล่านี้ บริษัทร่วมมือกับบุคคลภายนอกเพื่อมอบรางวัลและ/หรือสิทธิประโยชน์ หากท่านเข้าร่วมการประกวดหรือมีสิทธิ์ในการได้รับสิทธิประโยชน์ บริษัทจะแบ่งปันข้อมูลการติดต่อของท่านหรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ เท่านั้น
เวลาอื่น ๆ
บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านหากบริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์, สินทรัพย์หรือความปลอดภัยของ ANYCARD, พนักงาน, บริการลูกค้าและอื่น ๆ ของบริษัท
บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งหรือเพื่อการคาดการณ์ของการขายทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงในการควบคุม การปรับโครงสร้าง หรือการทำธุรกรรมทางธุรกิจหรือกิจกรรมในองค์กรที่คล้ายคลึงกัน
การกำหนดและแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้ง
บางฟีเจอร์และฟังก์ชันในแอพพลิเคชันของบริษัทอาจจำเป็นต้องให้ท่านแจ้งตำแหน่งที่ตั้งของท่าน หากท่านเปิดใช้บริการระบุตำแหน่งไว้ทุกครั้งที่ท่านเปิดและใช้หรือโต้ตอบกับแอพพลิเคชันของบริษัท (เช่น เขียนคำแนะนำ หรือเช็คอินที่ร้านอาหาร หรือทำแบบสำรวจเพื่อรับคะแนนหรือรับผลประโยชน์อื่น ๆ) บนอุปกรณ์มือถือของท่าน บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจากอุปกรณ์มือถือของท่าน (เช่น ละติจูดและลองจิจูด) เพื่อปรับแต่งบริการลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของท่าน (เช่น บริษัทจะแสดงรายการสถานที่ในบริเวณใกล้เคียง) หรือเพื่อเชิญท่านเข้าร่วมทำแบบสำรวจ) เราจะดำเนินการกับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่านตามความยินยอมของท่านเท่านั้น หากท่านเปิดใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ทำงานเบื้องหลังแบบถาวรโดยการให้อนุญาตกับเราผ่านการตั้งค่าตำแหน่งของอุปกรณ์ และในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว บริษัทจะได้รับตำแหน่งของอุปกรณ์ของท่านแม้ว่าท่านจะไม่ได้โต้ตอบกับแอพพลิเคชันโดยตรง ตำแหน่งของท่านจะไม่ถูกแบ่งปันให้กับผู้อื่น เว้นแต่ท่านจะยินยอมหรืออนุญาตภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
การเช็คอินแต่ละครั้งผ่านการบริการลูกค้าจะถูกบันทึกเก็บไว้ใน “ประวัติการเช็คอินแชร์” หรือ Location Log หากท่านตัดสินใจที่จะลบข้อมูลของท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บัญชีและข้อมูลของท่านจะไม่ถูกลบจากบริการลูกค้าแบบถาวร เว้นแต่มีการร้องขอจากผู้ใช้ให้ลบข้อมูล
5.2 คำสั่งศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ กฎหมาย ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ทางบริษัทจำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในเครือ เพื่อการให้บริการแก่ท่านอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลที่อาจส่งต่อได้แก่ ชื่อลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท (องค์กร) ตำแหน่งงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการเท่านั้น
เว็บไซต์ของบริษัท อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยเว็บไซต์อื่น นอกเหนือจากเว็บของบริษัทเอง

6. การรักษาความมั่งคงปลอดภัย
ทางบริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้
6.1 บริษัทป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.2 บริษัทจำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง หรือพันธมิตรโครงการบริการบัตรดิจิทัลที่ท่านใช้บริการที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้ โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเข้มงวด
6.3 ในกรณีที่ บริษัท ว่าจ้างบริษัทอื่น ๆ เพื่อให้บริการในนามของบริษัทฯ และมอบหมายให้บริษัทเหล่านั้นรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเลือกผู้รับเหมาช่วงที่เหมาะสมและกำหนดให้บริษัทดังกล่าวลงนามในข้อตกลงทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้มาตรการความปลอดภัยทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดไว้
6.4 การเข้ารหัส บริษัทใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ โดยสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำร้องขอได้ที่ https://mywallet.co/anycard กรอกคำร้อง และส่งกลับผ่านทางอีเมล privacy@mywallet.co เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว
7.1 การคัดค้านหรือเพิกถอนความยินยอม
7.1.1 ท่านมีสิทธิโต้แย้ง หรือ คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านและจะไม่ เก็บรวบรวม เปิดเผย ส่งต่อ หรือนำไปใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป
การเพิกถอนความยินยอมนั้น อาจมีบางบริการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากความยินยอมของท่าน ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงผลของการเพิกถอนความยินยอมภายหลังจากที่บริษัทได้รับคำร้องขอเพิกถอน
7.2 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน โดยบริษัทจะนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่าน
7.3 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอให้บริษัทแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายในข้อมูลส่วนบุคคล
7.4 ขอให้ระงับการใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
7.5 การลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอให้ดำเนินการลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
7.6 การขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8. ติดต่อสื่อสาร
บริษัทใช้ข้อมูลของท่านเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน รวมถึงอีเมล ข้อความ (เฉพาะกรณีที่ท่านเลือกใช้งาน) หรือในแอพพลิเคชันของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งบริการใหม่ อัพเดตจากบริการลูกค้าหรืออื่น ๆ ที่บริษัทคิดว่าท่านอาจสนใจ หากต้องการยกเลิกการรับการสื่อสารกับANYCARD โปรดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ ANYCARD และดาว์นโหลดแบบฟอร์มใบร้องขอ กรอกรายละเอียดและส่งกลับมาที่ privacy@mywallet.co

9. ติดต่อบริษัท
บริษัท มายวอลเล็ต จำกัด
เลขที่ 7/4 หมู่ที่ 6 ซอยวัดท่าเกวียน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : (02) 596-0500
อีเมล : privacy@mywallet.co
เฟซบุ๊ค : https://www.facebook.com/mywallet.co/

หมายเหตุ:
– การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด โดยถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ทางบริษัทจะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายบุคคล

anycard-logo

ที่อยู่บริษัท

7/4 หมู่ 6 ซ.วัดท่าเกวียน ถ.345
ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อเรา

อีเมล: anycard@mywallet.co
โทร. 02-589-8999

ติดตามเรา: